Kārtība kādā Privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “Jēriņš” uzturas izglītojamo vecāki un nepiederošas personas

1. Pirmsskolai piederošas personas ir: izglītojamie un pirmsskolas darbinieki.
2. Pirmsskolas durvju atvēršanai izglītojamo vecāki izmanto domafona nospiežot ciparu 2.
3. Izglītojamā vecāks atved izglītojamo, palīdz izglītojamajam pārģērbties, pieved pie grupas telpas durvīm un nodod audzinātājai.
4. Izglītojamo vecāki, ieejot vai izejot no pirmsskolas teritorijas, aizver vārtus.

5.Izglītojamo vecāki ierodoties pakaļ izglītojamajam, neaizkavējas rotaļu laukumā, neiesaistās rotaļās ar citiem izglītojamajiem, dodas mājās ar savu bērnu.
6. Izglītojamo vecākiem un nepiederošām pirmsskolā un tās teritorijā aizliegts iegādāties, lietot, glabāt un realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.
7. Izglītojamo vecākiem un nepiederošām personām pirmsskolas teritorijā aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot izglītojamos un pirmsskolas darbiniekus).
8. Pirmsskolas darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties pirmsskolā uzrāda dienesta apliecību un informē pirmsskolas vadītāju par savas ierašanās mērķi.
9. Personas, kuras ierodas pirmsskolā ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības, griežas pie pirmsskolas vadītājas pieņemšanas laikā, vai arī iepriekš vienojas par citu tikšanās.