Kārtība kādā Privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “Jēriņš” uzturas izglītojamo vecāki un nepiederošas personas

1. Pirmsskolai piederošas personas ir: izglītojamie un pirmsskolas darbinieki.
2. Pirmsskolas ieeju durvju atvēršanai izglītojamo vecāki izmanto durvju kodu, kuru viņiem paziņo pirmsskolas vadītājs.
3. Izglītojamā vecāks atved izglītojamo, atstāj izglītojamo pārģērbties, un pats neuzkavējoties pirmsskolas telpās, dodas prom, lai neveidotos pirmsskolas garderobē drūzma. Vakarā dodoties prom vecāks neuzkavējas pirmsskolas telpās, pirms tam sazvana pirmsskolu pa tālr. nr. 67222698 vai 26720151, brīdinot audzinātāju, par ierašanos, lai varētu laicīgi palīdzēt saģērbt izglītojamo.
4. Pirmsskolas garderobē izvietota informācija par 2 metru distances ievērošanu telpās, pirmsskolas izglītojamo vecākiem un nepiederošām personām.
5. Izglītojamo vecākiem un nepiederošām pirmsskolā un tās teritorijā aizliegts iegādāties, lietot, glabāt un realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.
6. Izglītojamo vecākiem un nepiederošām personām pirmsskolas teritorijā aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot izglītojamos un pirmsskolas darbiniekus).
7. Pirmsskolas darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties pirmsskolā uzrāda dienesta apliecību un informē pirmsskolas vadītāju par savas ierašanās mērķi.
8. Personas, kuras ierodas pirmsskolā ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības, griežas pie pirmsskolas vadītājas pieņemšanas laikā, vai arī iepriekš vienojas par citu tikšanās